Kurs szybkiego pisania na klawiaturze online

Jesteś tutaj: Strona główna » Regulamin

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu internetowego piskle.pl z dnia 18 maja 2011 r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • § 1.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług edukacyjnych w ramach stanowiącego zbiór interaktywnych stron WWW serwisu internetowego piskle.pl, zwanego dalej Serwisem, w szczególności warunki korzystania z kursu on-line szybkiego pisania na klawiaturze oraz szkoleń z zakresu poprawy efektywności osobistej. Szczegółowy zakres świadczonych usług określa rozdział III Regulaminu.
 • § 2.
 • Właścicielem Serwisu jest Marcin Frątczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Marcin Frątczak Framar” z siedzibą w Katowicach przy ul. Rybnicka 13/30, NIP 6252163911, zwany dalej Usługodawcą.
 • § 3.
 • Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. koncie – należy przez to rozumieć zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, o unikalnej nazwie i haśle dostępowym, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w § 8 Regulaminu;
  2. koncie Premium – należy przez to rozumieć odpłatne konto o rozszerzonej funkcjonalności, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług określonych w §8 oraz § 9 niniejszego Regulaminu;
  3. usługach Premium – należy przez to rozumieć usługi w zakresie uregulowanym w § 9, dostępne dla Użytkownika po wykupieniu konta Premium;
  4. koncie firmowym – należy przez to rozumieć zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi komercyjnemu, o unikalnej nazwie i haśle dostępowym, umożliwiający korzystanie z usług w zakresie określonym w § 11 Regulaminu;
  5. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług określonych § 8 lub § 9 w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  6. Użytkowniku komercyjnym – należy przez to rozumieć:
   1. przedsiębiorcę niezależnie od formy prawnej,
   2. nieprowadzącą działalności gospodarczej osobę prawną,
   3. jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która na mocy przepisów powszechnie obowiązujących posiada zdolność prawną, - którzy mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawarli z Usługodawcą umowę o świadczenie usług w Serwisie w zakresie uregulowanym w § 11 Regulaminu;
  7. przeglądarce internetowej – należy przez to rozumieć wyłącznie przeglądarki:
   1. Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0;
   2. Opera 11;
   3. Mozilla Firefox w wersji co najmniej 3.0;
   4. Google Chrome w wersji co najmniej 10.0;
   5. Safari w wersji co najmniej 5.0.
  8. kursie – należy przez to rozumieć składający się z poziomów kurs on-line szybkiego pisania na klawiaturze;
 • § 4.
 • Minimalne wymagania sprzętowe oraz systemowe umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu są następujące:
  1. komputer PC z procesorem klasy Pentium 867 Mhz, pamięcią operacyjną 512 MB, systemem operacyjnym Windows lub Linux, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript oraz plików cookie albo
  2. komputer Mac z procesorem klasy Intel 867 Mhz, pamięcią operacyjną 512 MB, systemem operacyjnym MAC OS X, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript oraz plików cookie.

II ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W SERWISIE

 • § 5.
 • 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług określonych w § 8 następuje poprzez rejestrację konta przez Użytkownika.
 • 2. Warunkami koniecznymi do rejestracji konta są:
  1. wypełnienie formularza rejestracji konta, w szczególności pól obowiązkowych oznaczonych symbolem ″*″, w których należy podać:
   1. adres poczty elektronicznej,
   2. imię,
   3. hasło dostępowe do konta;
  2. zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, o którym mowa w pkt 1;
  3. dokonanie aktywacji konta poprzez otwarcie łącza wysłanego przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt 1 lit. a (link aktywacyjny).
  4. Dokonanie aktywacji konta poprzez otwarcie linku aktywacyjnego możliwe jest w terminie 7 dni od spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
  5. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3, powoduje usunięcie konta oraz danych osobowych Użytkownika ze zbioru danych administrowanego przez Usługodawcę, a umowę o świadczenie usług określonych niniejszym Regulaminem uważa się za niezawartą.
 • § 6.
 • 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług Premium następuje poprzez wykupienie przez Użytkownika konta Premium, w sposób określony w rozdziale V Regulaminu.
 • 2. Prawo do bezpłatnego korzystania z usług Premium może zostać przyznane przez Usługodawcę Użytkownikowi, który uczestniczy w promowaniu Serwisu.
 • 3. Sposób uczestnictwa w promowaniu Serwisu oraz zasady przyznawania prawa do bezpłatnego korzystania z usług Premium reguluje odrębny Regulamin.
 • § 7.
 • 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług określonych w § 11 następuje poprzez rejestrację konta firmowego przez Użytkownika komercyjnego.
 • 2. Warunkami koniecznymi do rejestracji konta firmowego są:
  1. wypełnienie formularza rejestracji konta firmowego, w szczególności pól obowiązkowych oznaczonych symbolem ″*″, w których należy podać:
   1. adres poczty elektronicznej,
   2. imię i nazwisko lub nazwę,
   3. dane adresowe siedziby,
   4. numer identyfikacji podatkowej;
  2. zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, o którym mowa w pkt 1;
  3. dokonanie aktywacji konta poprzez otwarcie łącza wysłanego przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt 1 lit. a (link aktywacyjny).
 • 3. Postanowienia § 5 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

III ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 • § 8.
 • W ramach konta Usługodawca świadczy Użytkownikowi usługę polegającą na umożliwieniu bezpłatnego korzystania z:
  1. poziomów kursu:
   1. wstęp;
   2. podstawy teoretyczne;
   3. kurs podstawowy.
  2. testów sprawdzających posiadane i nabyte umiejętności, z wyłączeniem testu końcowego,
   o którym mowa w § 9 pkt 2.
 • § 9.
 • W ramach konta Premium Usługodawca świadczy Użytkownikowi usługę, o której mowa § 8, a także umożliwia Użytkownikowi:
  1. korzystanie z wszystkich dostępnych w Serwisie poziomów kursu, między innymi z poziomów, o których mowa w § 8 pkt 1 oraz poziomów:
   1. kurs rozszerzony,
   2. kurs zaawansowany,
   3. innych niewymienionych powyżej,
  2. podjęcie próby zaliczenia końcowego testu sprawdzającego nabyte podczas kursu umiejętności;
  3. wydrukowanie certyfikatu ukończenia kursu, na zasadach określonych w § 10;
  4. zapisanie wyniku testu, o którym w pkt 2, w jawnym rankingu wyników osiągniętych przez Użytkowników Serwisu;
  5. korzystanie z dostępnych w Serwisie gier doskonalących nabyte podczas kursu umiejętności.
 • § 10.
 • 1. Wydrukowanie certyfikatu ukończenia kursu może nastąpić jedynie z komputera Użytkownika, po zaliczeniu przez niego testu, o którym mowa w § 9 pkt 2.
 • 2. Wydrukowanie certyfikatu następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego jedynie dla Użytkownika po ukończeniu kursu podstawowego.
 • 3. Wydruk certyfikatu zawiera daną, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lit b, oraz dane wprowadzone przez Użytkownika do formularza, o którym mowa w ust. 2.
 • 4. Dane wprowadzane przez Użytkownika do formularza, o którym mowa ust. 2, zapisywane są jedynie w pamięci komputera Użytkownika.
 • § 11.
 • 1. W ramach konta firmowego Usługodawca udziela Użytkownikowi komercyjnemu niewyłącznej, ograniczonej licencji na korzystanie z kursu w celu szkolenia osób u niego zatrudnionych.
 • 2. Od chwili dokonania rejestracji w Serwisie do chwili uiszczenia opłaty abonamentowej, o której mowa w § 17 ust. 1-4, Użytkownik komercyjny może korzystać z Serwisu w zakresie ograniczonym do usług określonych w § 8. Jednocześnie liczba pracowników Użytkownika komercyjnego, które mogą korzystać z kursu w tym okresie, ograniczona jest do maksymalnie 5 osób.
 • 3. Okres, o którym mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 14 dni licząc od dnia dokonania rejestracji w Serwisie. Brak uiszczenia opłaty abonamentowej w tym terminie jest równoznaczny ze złożeniem przez Użytkownika komercyjnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług.
 • 4. Po uiszczeniu opłaty abonamentowej osoby zatrudnione przez Użytkownika komercyjnego mogą korzystać z funkcji Serwisu, o których mowa w § 8 i 9.
 • 5. Jeżeli w odrębnej umowie z Usługodawcą nie postanowiono inaczej, Użytkownik komercyjny nie może udzielać innym podmiotom sublicencji na korzystanie z kursu.
 • 6. Zakres licencji, o której mowa w ust. 1, w szczególności liczba osób zatrudnionych przez Użytkownika komercyjnego, które mogą korzystać z kursu, zależny jest od rodzaju abonamentu wykupionego w sposób określony w rozdziale V Regulaminu.

IV ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • § 12.
 • Dane osobowe Użytkowników oraz Użytkowników komercyjnych przetwarzane są w sposób określony przepisami niniejszego rozdziału oraz opisany w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a także zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • § 13.
 • Administratorem danych uzyskanych w procesie rejestracji jest Usługodawca.
 • § 14.
 • 1. Dane osobowe uzyskane w procesie rejestracji konta lub konta firmowego przeznaczone są do wyłącznej wiadomości Usługodawcy.
 • 2. Dane, o których mowa w ust. 1 nie są przekazywane podmiotom do tego nieuprawnionym.
 • 3. Dane, o których mowa w § 10 ust. 2 nie są przetwarzane przez Usługodawcę.
 • § 15.
 • 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu, w szczególności dotyczących nowych funkcjonalności Serwisu, zmian niniejszego Regulamin oraz ostrzeżeń związanych z korzystaniem z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 2. Wiadomości, o których mowa w ust. 1, nie są informacja handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • § 16.
 • 1. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika lub Użytkownika komercyjnego dane osobowe znajdujące się w zbiorze danych osobowych zarządzanym przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej, w szczególności ofert promocyjnych Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących.
 • 2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub otwarcie łącza dostępnego w Serwisie po rejestracji.
 • 3. Zgoda wyrażona w sposób określony w ust. 2 potwierdzana jest poprzez otwarcie łącza przesłanego na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta lub konta firmowego i ma charakter odwoływalny.

V PŁATNOŚCI

 • § 17.
 • 1. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, świadczenie usług w ramach konta Premium oraz konta firmowego jest odpłatne.
 • 2. Uiszczanie opłat następuje przelewem bankowym lub przelewem z karty kredytowej za pośrednictwem systemu płatności.pl .
 • 3. Czas trwania umowy o świadczenie usług Premium oraz czas trwania i zakres usług, o których mowa w § 11 Regulaminu (abonament) uzależniony jest od wysokości uiszczonej opłaty.
 • 4. Wysokość opłat oraz przypisanych im abonamentów określa Cennik Usług, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • 5. Faktury VAT wystawiane Użytkownikowi komercyjnemu, po wyrażeniu przez niego zgody, mogą być wysyłane drogą elektroniczną.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • §18.
 • W ramach świadczonych usług Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Usługodawcy,
  2. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  3. treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników , Użytkowników komercyjnych oraz osoby, o których mowa § 11 ust. 1 i 2,
  4. udostępnienie przez Użytkowników, Użytkowników komercyjnych oraz osoby, o których mowa § 11 ust. 1 i 2, hasła lub innych danych umożliwiających zalogowanie w Serwisie osobom trzecim,
  5. szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika lub Użytkownika komercyjnego osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Usługodawcy,
  6. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika lub Użytkownika komercyjnego postanowień Regulaminu, w tym również w wyniku korzystania z Serwisu przy pomocy urządzeń i oprogramowania, które nie spełniają wymagań określonych w § 4 niniejszego Regulaminu.
 • § 19.
 • 1. Wprowadzanie do Serwisu treści bezprawnych jest zabronione.
 • 2. Jeżeli Użytkownik lub Użytkownik komercyjny zamieści w Serwisie treści bezprawne Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług i usunąć konto lub konto firmowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 22 ust.1 pkt 1.

VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • § 20.
 • 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik lub Użytkownik komercyjny może składać pisemnie na adres Usługodawcy, lub za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronach Serwisu, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 • 2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w sposób określony w ust. 1.
 • 3. Ustosunkowanie się zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę następuje drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta albo konta firmowego, chyba że uzgodniono inny sposób odpowiedzi na reklamację.

VIII ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

 • § 21.
 • 1. Użytkownik lub Użytkownik komercyjny, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyn, w terminie 30 dni od jej zawarcia.
 • 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 3. Postanowienia § 20 ust. 1 dotyczące sposobu złożenia oświadczenia stosuje się odpowiednio.
 • § 22.
 • 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie może nastąpić poprzez:
  1. oświadczenie Usługodawcy lub Użytkownika komercyjnego, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
  2. oświadczenie Użytkownika, bez okresu wypowiedzenia.
 • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Użytkownik lub Użytkownik komercyjny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub przepisy prawa miejscowego.
 • 3. Brak logowania na konto lub konto firmowe przez okres sześciu miesięcy liczony od dnia ostatniego logowania, traktowany jest na równi ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w ust. 1.

IX ZMIANY REGULAMINU

 • § 23.
 • 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę.
 • 2. W przypadku dokonania zmian Użytkownik lub Użytkownik komercyjny zostanie o nich powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią po zalogowaniu na konto lub konto firmowe, oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta.
 • 3. Akceptacja zmian lub odmowa akceptacji następuje poprzez otwarcie odpowiedniego łącza. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po dokonaniu akceptacji zmian.
 • 4. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu oraz poinformowania Użytkownika lub Użytkownika komercyjnego w sposób określony w ust. 2.
 • 5. Brak akceptacji zmian równoznaczny jest z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą.

X PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 • § 24.
 • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2011 roku.
 • 2. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://piskle.pl/regulamin/.

exit

Zaloguj się


Nie pamiętasz hasła? Przypomnij hasło »


 
 
 

exit

Zaloguj się


Nie pamiętasz hasła? Przypomnij hasło »


 
 
 

Nie posiadasz jeszcze konta na piskle.pl?

Zarejestruj się za DARMO już teraz!

 • Śledź swoje postępy
 • Porównuj swoje wyniki z pozostałymi użytkownikami
  na Tablicy Rekordów
 • Dostosuj kurs do swoich potrzeb
 • Korzystaj z pozostałych funkcji dostępnych dla użytkowników zarejestrowanych

Zarejestruj się już teraz »

Pomiń rejestrację – zacznij kurs z ograniczeniami »


Statystyki

Czas trwania:

Szybkosc pisania: zn/min

Bezbłędność: %

Liczba błędów:


 
exit

Zakończyłeś lekcje!


Udostępnij wyniki


exit